صفحه اصلی » پرسش متداول » چک و بانک » چگونه می توانم چند فاکتور خرید یا چند هزینه ثبت و یک چک برای تسویه به فروشنده/شخص پرداخت نمایم؟
چگونه می توانم چند فاکتور خرید یا چند هزینه ثبت و یک چک برای تسویه به فروشنده/شخص پرداخت نمایم؟
چگونه می توانم چند فاکتور خرید یا چند هزینه ثبت و یک چک برای تسویه به فروشنده/شخص پرداخت نمایم؟ زمان انتشار: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۱۱

برای انجام این کار بایستی ابتدا فاکتور های خرید و یا هزینه های خود را به صورت اعتباری ثبت نمایید. (در واقع بایستی فروشنده یا شخص را بستانکار نمایید)
سپس بایستی با ثبت یک تسویه حساب و پرداخت یک چک با شخص مورد نظر تسویه حساب کنید.